Tan Phuc Service and Trading, Production Company Limited

About 60,000 businesses will probably suspend operations for 7 months

Comment

 About 60,000 businesses will probably suspend operations for 7 months
Theo như số liệu mà Tổng cục Thống kê công bố ngày 30.7 cho thấy, trong khoảng tháng 7, cả nước có tới 11.262 doanh nghiệp thành lập mới có số vốn đăng ký là 122.000 tỉ đồng, giảm 7,8% về số doanh nghiệp và giảm tới 7,6% về số vốn đăng ký cùng kì với tháng trước; tổng số lao động đã đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 115.000 người, tăng lên 19,9%. Trong tháng 7 thì cả nước còn có 2.970 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng thêm 9% so với tháng trước.
 
 
Tính chung trong 7 tháng, cả nước có tới 75.793 doanh nghiệp đã đăng ký thành lập mới, có tổng vốn đăng ký là 771.000 tỉ đồng, tăng 3,9%. Ngoài ra, còn có 18.696 số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm nay lên con số 94.500 doanh nghiệp. Và tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 7 tháng đầu năm là 623.500 người, đã giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước.
 
Tuy nhiên, thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2018 là 59.910 doanh nghiệp, tăng lên 38,4% so với cùng kỳ năm trước, số liệu trên đã bao gồm 19.994 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 26% và 39.916 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng thêm 45,6%.
 
Theo các lĩnh vực hoạt động, thì số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn ở tất các lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 7.800 doanh nghiệp (chiếm 39,2%), tăng 24,9%; 3.000 doanh nghiệp xây dựng (chiếm 15,1%), tăng 26,5%; 2.500 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,5%), tăng 21%; có 1.100 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,4%), tăng 32,4%… 
 
Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng đầu năm là 7.714 doanh nghiệp, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. 
0978887725